طراحی نورپردازی

نورپردازی معماری

نورپردازی معماری

طراحی نورپردازی، شامل فضاها وساختمان ها می شود. فرم و ساختار هر کدام از آنها نمایانگر دوره تاریخی، فضای فرهنگی و به نوعی بیان کننده ایدئولوژی و شخصیت معمار آن می باشد. این ترکیب از نشانه ها و معانی می تواند در جنبه های مختلف تحت تاثیر نور طبیعی در روز و در طول شب به لطف استفاده از متخصص نور قرار گیرد. که به آن نورپردازی معماری می گوییم.

معماری و نور

هدف از نورپردازی معماری استفاده از نور برای تاکید بر ویژگی های مهم ساختمان وحمایت از ارزش های تاریخی، هنری و اجتماعی آن می باشد.

مکان ها و موقعیت های مختلف در نورپردازی معماری به گونه ای به کار گرفته می شود که ایجاد شرایط امن برای مردم در نظر گرفته شود و شرایطی را به منظور ایجاد تصویری بهتر از شهر برای شهروندان و گردشگران فراهم سازد.

در این شاخه توجه به بعد هنری نورپردازی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. مهمترین عامل در این بخش وفاداری نورپردازی به معماری فضای مورد نظر می باشد.

که به منظور آن توجه به مسائلی از قبیل : ترکیب رنگ و نور، کاربری فضای مورد نظر، موقعیت نشانه، توجه به جزئیات، معماری های مجاور و نورپردازی آنها و ادراک نما در شب همانند روز به طور جدی مدنظر قرار می گیرند.

انتخاب منابع نور نیز از نظر نوع منبع ( LED ، متال هالید و … ) ، نوع نصب، رنگ نور، شرایط تعمیر و نگه داری و … نیز بسیار مهم است و مدنظر طراحان قرار می گیرد.

علت اصلی و بسیار مهم طراحی و اجرای نورپردازی اینگونه فضاها هویت دادن به معماری آن می باشد که بدین منظور توجه به پیشینه معماری، درون گرا و برون گرا بودن، نوع متریال ها، رنگ ها، نمادها، و اعتقادات زمینه ساز ارائه طرح و اجرای مناسب می باشند.

نورپردازی مناسب در اینگونه فضاها نتایج زیر را به ارمغان خواهند آورد: تعاملات شبانه را بیشتر می کند، کارآفرینی حول فضای مذکور ایجاد خواهد شد ، باعث بالارفتن فرهنگ عمومی و توجه به تاریخ ملی مذهبی میگردد.

المان هایی که درنورپردازی معماری رعایت می شوند شامل توجه به مجاورت و جداسازی از فضای کناری با ایجاد زاویه تابش، اغراق نکردن در نورپردازی جزئیات، حفاظت از خود اثر و محدوده آن  و طراحی چراغ بنا به معماری اثر مورد بحث برای هماهنگی بیشتر با آن می باشد.

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]